• UITNODIGING ALGEMENE JAARVERGADERING

  Het bestuur van sv Beverwijk nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de 99e jaarvergadering op donderdag 23 september 2021 in de kantine De Driesprong aan de Adrichemlaan op sportpark Adrichem. Aanvang: 20.00 uur.

  Agenda:

   1)         Opening 

  2)         Notulen van de 98e jaarvergadering (27-08-2020)

  3)         Mededelingen en ingekomen stukken

  4)         Verkiezing bestuursleden (*)

  5)         Financieel beleid

  6)         Toestemming voor recht van opstal (ivm verzoek gemeente Beverwijk)

  7)         Vaststellen van de contributies (voor het seizoen 2022-2023)

  8)         Jubilarissen

  9)         Rondvraag

  10)       Sluiting

   (*)

  Toelichting punt 4: Bestuursverkiezing

  Er zijn geen aftredende bestuursleden.

  Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen schriftelijk worden aangemeld bij de secretaris Menno Kluft (per email info@svbeverwijk.nl).

  Een kandidaatstelling geschiedt door een schriftelijke verklaring van de kandidaat voorzien van tenminste 3 handtekeningen van stemgerechtigde leden.