• Het bestuur van sv Beverwijk nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de 100e jaarvergadering op donderdag 2 mei 2019 in de kantine De Driesprong aan de Adrichemlaan op sportpark Adrichem. Aanvang: 20.00 uur.

   

  Agenda:

   

  1)         Opening 

  2)         Mededelingen en ingekomen stukken

  3)         Financieel verslag 2017-2018 

  4)         Verslag van de kascommissie

  5)         Verkiezing van de kascommissie

  6)         Verkiezing bestuursleden *

   

  7)         Stand van zaken samenwerking met Jong Hercules

  8)         Bestuursbeleid

  9)         Vaststellen van de begroting 2019-2020

  10)       Vaststellen van de contributies (voor het seizoen 2019-2020)

  11)       Rondvraag

  12)       Sluiting

   

   * Het bestuur bestaat thans uit 3 leden. Extra-bestuursleden zijn welkom. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen tot uiterlijk 29 april worden aangemeld bij de secretaris Menno Kluft, Postbus 305, 1940 AH Beverwijk (of per email info@svbeverwijk.nl).

  Een kandidaatstelling geschiedt door een schriftelijke verklaring van de kandidaat voorzien van tenminste 3 handtekeningen van stemgerechtigde leden.

   

  Het financieel verslag 2017-2018 en de begroting 2019-2020 zijn op de vergadering zelf beschikbaar.

   

  Het bestuur